ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ക്ഷിയമേൺ മാജിക് സ്റ്റോൺ ഇറക്കുമതി എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യലും കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

Beijing Office: No. 26 Shangdi Xinxi Road, Haidian Qu, Beijing 100085
Xiamen Office: D3 Building 5th, Dong Pu Lu No.22,Siming Qu, Xiamen 361008

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+86 10-56113156

+86 18911707508

മണിക്കൂറുകൾ

പ്രവൃത്തി സമയം: 9 അമ്-൧൦പ്മ്

 

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുകനിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക: