අප පිරිනමන

අපේ කතාව

Xiamen මැජික් ගල් ආනයන හා අපනයන සමාගම, සීමාසහිත විවිධ ස්වාභාවික ගල් කැටයම් නිෂ්පාදන විශේෂඥ පවුලේ ගල් 2 0 1 3 සිට ව්යාපාර කැටයම්, සිට මූලාරම්භය වන Quanzhou නගරයේ පිහිටා ඇති කර්මාන්ත ශාලා දෙකක් හිමිය. අමතරව, මැජික් ගල් ද චීනය උතුරු තවත් කර්මාන්ත ශාලා හයක් සමග, ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ශෛලමය මූර්ති පුළුල් පරාසයක ලබා සහයෝගයෙන්. . . . . . . 

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්

උණුසුම් අළෙවිය DESIGN